لباس فرم

لطفا برای اندازه گیری لباس فرم مدرسه به آدرس دم پل جنب مسجد هاشمی خیاطی کوثر به تلفن 09113258482 آقای نورزاد مراجعه کنید.