قبولی 40درصدی دانش آموزان آل یاسین در دبیرستان نمونه

محمدرضا قربان نژاد----مهدی سعادتی----علی حسین پور سجیدان