آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای

 

آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای خودآموزی

در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر کشورها، متأثر از پدیده‌ی ویروسی شده است.

آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای خودآموزی

در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر کشورها، متأثر از پدیده‌ی ویروسی شده است. آموزش‌های حضوری در مدارس کمتر شده و دانش‌آموزان از طریق فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های تلویزیونی، بسته‌های آموزشی جایگزین دریافت می‌کنند.

 

جای تردید نیست که هیچ روشی به اندازه‌ی آموزش‌های حضوری و دیدار چهره‌به‌چهره‌ی معلم‌ها و دانش‌آموزان و مباحثه‌های کلاسی سودمند نیست؛ اما حالا که وضعیت برای آموزش‌های حضوری دشوار شده است، باید هرچه سریع‌تر با آن هماهنگ شد.

 

حفظ کیفیت آموزش در یادگیری غیرحضوری مهم است: از پیش‌خوانی مطالب و آماده‌سازی ذهنی گرفته تا تمرین و تحلیل آموخته‌ها. همچنین بازیابی مطالب با حل پرسش‌های تشریحی و تستی باید با نظم و جدیت کافی پیگیری شود. در این صورت می‌توان از ساعت‌های محدود حضور در مدرسه برای رفع نکات چالشی و مباحثه با دبیران و دانش‌آموزان بهره برد. این مهم اگر با اشتیاق و انگیزه‌ی کافی همراه شود، زمینه را برای خودآموزی و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز و تقویت مهارت‌های فراشناختی او تقویت خواهد کرد.

 

همچنین استفاده از لوح‌های فشرده‌ی مفهومی و آمو

 

آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای خودآموزی

در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر کشورها، متأثر از پدیده‌ی ویروسی شده است.

آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای خودآموزی

در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر کشورها، متأثر از پدیده‌ی ویروسی شده است. آموزش‌های حضوری در مدارس کمتر شده و دانش‌آموزان از طریق فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های تلویزیونی، بسته‌های آموزشی جایگزین دریافت می‌کنند.

 

جای تردید نیست که هیچ روشی به اندازه‌ی آموزش‌های حضوری و دیدار چهره‌به‌چهره‌ی معلم‌ها و دانش‌آموزان و مباحثه‌های کلاسی سودمند نیست؛ اما حالا که وضعیت برای آموزش‌های حضوری دشوار شده است، باید هرچه سریع‌تر با آن هماهنگ شد.

 

حفظ کیفیت آموزش در یادگیری غیرحضوری مهم است: از پیش‌خوانی مطالب و آماده‌سازی ذهنی گرفته تا تمرین و تحلیل آموخته‌ها. همچنین بازیابی مطالب با حل پرسش‌های تشریحی و تستی باید با نظم و جدیت کافی پیگیری شود. در این صورت می‌توان از ساعت‌های محدود حضور در مدرسه برای رفع نکات چالشی و مباحثه با دبیران و دانش‌آموزان بهره برد. این مهم اگر با اشتیاق و انگیزه‌ی کافی همراه شود، زمینه را برای خودآموزی و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز و تقویت مهارت‌های فراشناختی او تقویت خواهد کرد.

 

همچنین استفاده از لوح‌های فشرده‌ی مفهومی و آموزش جامع درس‌ها نیز برای عمق‌بخشی به آموزش‌های غیرحضوری سودمند خواهد بود.

زش جامع درس‌ها نیز برای عمق‌بخشی به آموزش‌های غیرحضوری سودمند خواهد بود.

خودآموزی

در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر کشورها، متأثر از پدیده‌ی ویروسی شده است.

آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای خودآموزی

در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر کشورها، متأثر از پدیده‌ی ویروسی شده است. آموزش‌های حضوری در مدارس کمتر شده و دانش‌آموزان از طریق فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های تلویزیونی، بسته‌های آموزشی جایگزین دریافت می‌کنند.

 

جای تردید نیست که هیچ روشی به اندازه‌ی آموزش‌های حضوری و دیدار چهره‌به‌چهره‌ی معلم‌ها و دانش‌آموزان و مباحثه‌های کلاسی سودمند نیست؛ اما حالا که وضعیت برای آموزش‌های حضوری دشوار شده است، باید هرچه سریع‌تر با آن هماهنگ شد.

 

حفظ کیفیت آموزش در یادگیری غیرحضوری مهم است: از پیش‌خوانی مطالب و آماده‌سازی ذهنی گرفته تا تمرین و تحلیل آموخته‌ها. همچنین بازیابی مطالب با حل پرسش‌های تشریحی و تستی باید با نظم و جدیت کافی پیگیری شود. در این صورت می‌توان از ساعت‌های محدود حضور در مدرسه برای رفع نکات چالشی و مباحثه با دبیران و دانش‌آموزان بهره برد. این مهم اگر با اشتیاق و انگیزه‌ی کافی همراه شود، زمینه را برای خودآموزی و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز و تقویت مهارت‌های فراشناختی او تقویت خواهد کرد.

 

همچنین استفاده از لوح‌های فشرده‌ی مفهومی و آموزش جامع درس‌ها نیز برای عمق‌بخشی به آموزش‌های غیرحضوری سودمند خواهد بود.

گزارش تصویری